PatterNodes 3.1.3

  创建矢量图或动画的工具 PatterNodes是基于重复创建图形模式,动画,渐变或插图的工具。为您提供了非常灵活和强大的界面。

  应用介绍

  PatterNodes是基于重复创建图形模式,动画,渐变或插图的工具。这是通过定义描述模式的一系列步骤来完成的。每个图案元素或操作由称为节点的小面板表示,然后通过它们之间绘制的连接来链接节点。由于节点可以自由组合和连接,因此可以为您提供非常灵活和强大的界面。

  虽然这个界面需要不同的思考方式,但与传统的Illustrator类型编辑器相比,它还提供了许多好处。最重要的是,它使您能够使用滑块即时更改任何方面,如颜色,间距,缩放,旋转或重复计数,而无需撤消/重做任何步骤。您还可以为任何这些参数指定动画值范围。


  特征

  • 灵活的基于节点的界面,用于非破坏性转换和重复。

  • 在调整参数时实时更新结果的平铺预览。

  • 添加动画的任何参数来创建动画模式或设计。

  • 内置节点来创建形状,线条,曲线或文本来构建您的模式。

  • 导入或粘贴位图图形(JEPG,TIFF,PNG)或矢量形状(EPS,PDF或SVG)以用于设计。

  • 自动制作无缝图案瓷砖。

  • 通过在节点之间建立连接来定义复杂的关系。

  • 无损随机化可随机缩放,旋转,移动或调整图案各个元素的颜色。

  • 将结果导出为位图(JPEG,PNG,TIFF)或矢量(EPS,PDF)图形,或者将其复制并粘贴到其他应用程序中。

  • 将动画导出为GIF,QuickTime MOV,MPEG4或编号的PNG,JPG或PDF文件。

  • 大量的手册,示例文件,节点参考指南和其他内联帮助功能可帮助您入门。

  历史版本

  版本号更新日期文件大小免费下载
  3.1.32023.03.0415.64 MB百度云盘 城通网盘
  3.1.02022.11.0513.34 MB百度云盘 城通网盘
  3.0.92022.09.0913.41 MB百度云盘 城通网盘
  3.0.82022.08.1213.41 MB百度云盘 城通网盘
  3.0.62022.05.2313.41 MB百度云盘 城通网盘
  3.0.52022.04.1513.41 MB百度云盘 城通网盘
  3.0.42022.03.1013.41 MB百度云盘 城通网盘
  3.0.22022.02.2213.41 MB百度云盘 城通网盘
  3.0.12022.02.1413.41 MB百度云盘 城通网盘
  3.0.02022.02.1313.41 MB百度云盘 城通网盘
  3.0.0b152022.02.0813.52 MB百度云盘 城通网盘
  3.0.0b122022.02.0211.95 MB百度云盘 城通网盘
  3.0.0b112022.01.2811.95 MB百度云盘 城通网盘
  3.0.0b92022.01.2011.95 MB百度云盘 城通网盘
  3.0.0b82022.01.1511.95 MB百度云盘 城通网盘
  2.4.122022.01.1420.82 MB百度云盘 城通网盘
  2.4.112021.12.2020.82 MB百度云盘 城通网盘
  2.4.102021.09.0920.78 MB百度云盘 城通网盘
  2.4.82021.08.1121.30 MB百度云盘 城通网盘
  2.4.72021.08.0321.29 MB百度云盘 城通网盘
  2.4.62021.04.2020.78 MB百度云盘 城通网盘
  2.4.52021.03.2621.27 MB百度云盘 城通网盘
  2.4.42021.03.1921.72 MB百度云盘 城通网盘
  2.4.32021.02.2421.72 MB百度云盘 城通网盘
  2.4.22021.01.1122.39 MB百度云盘 城通网盘
  2.4.12020.12.1522.32 MB百度云盘 城通网盘
  2.4.02020.12.0822.31 MB百度云盘 城通网盘
  2.3.72020.11.2121.45 MB 百度云盘 城通网盘
  2.3.62020.11.0221.43 MB百度云盘 城通网盘
  2.3.52020.09.2020.4 MB百度云盘 城通网盘
  2.3.42020.09.1220.39 MB百度云盘 城通网盘
  2.3.22020.06.2221.18 MB百度云盘 城通网盘
  2.3.12020.06.0321.17 MB百度云盘 城通网盘
  2.3.02020.05.0821.25 MB百度云盘 城通网盘
  2.2.912020.03.2021.20 MB百度云盘 城通网盘
  2.2.92020.03.1621.20 MB百度云盘 城通网盘
  2.2.82020.02.1421.4 MB百度云盘 城通网盘
  2.2.72019.11.1221.37 MB百度云盘 城通网盘
  2.2.52019.09.1021.30 MB百度云盘 城通网盘
  2.2.42019.08.2120.3 MB百度云盘 城通网盘
  2.2.32019.07.1721.28 MB百度云盘 城通网盘
  2.2.22019.07.0421.56 MB百度云盘 城通网盘
  2.2.12019.05.3020.40 MB百度云盘 城通网盘
  2.2.02019.04.1519.40 MB百度云盘 城通网盘
  2.1.92019.02.0120.03 MB百度云盘 城通网盘
  2.1.82019.01.2519.58 MB百度云盘 城通网盘
  2.1.72018.11.2619.17 MB百度云盘 城通网盘
  2.1.62018.11.0516.38 MB百度云盘 城通网盘
  2.1.52018.09.2616.16 MB百度云盘 城通网盘
  2.1.22018.09.0214.54 MB百度云盘 城通网盘
  2.1.12018.06.2214.44 MB百度云盘 城通网盘
  2.1.02018.06.0814.38 MB百度云盘 城通网盘
  2.0.32018.05.2113.82 MB百度云盘 城通网盘
  2.0.22018.05.1613.32 MB百度云盘 城通网盘
  2.0.12018.03.3013.33 MB百度云盘 城通网盘