Adobe Zii 2020 5.2.1
  文件大小:7.03 MB
  更新日志
  2020 5.2.12020.06.11

  添加:

  • Adobe Acrobat DC v20.009.20067

  • Adobe After Effects 2020 v17.1

  • Adobe Audition 2020 v13.0.6

  • Adobe Bridge 2020 v10.0.4

  • Adobe Character Animator 2020 v3.3

  • Adobe Illustrator 2020 v24.1.3

  • Adobe InCopy 2020 v15.0.3

  • Adobe InDesign 2020 v15.0.3

  • Adobe Media Encoder 2020 v14.2

  • Adobe Photoshop 2020 v21.1.3

  • Adobe Premiere Pro 2020 v14.2

  • Adobe Premiere Rush v1.5.12

  • Adobe XD v29.2.32


  支持产品:

  • Adobe Acrobat DC v19.021.20047 – 20.009.20067

  • Adobe After Effects 2020 v17.0 – 17.1

  • Adobe Animate 2020 v20.0 – 20.0.3

  • Adobe Audition 2020 v13.0 – 13.0.6

  • Adobe Bridge 2020 v10.0 – 10.0.4

  • Adobe角色动画师2020 v3.0 – 3.3

  • Adobe Dimension v3.0 – 3.2

  • Adobe Dreamweaver 2020 v20.0 – 20.1

  • Adobe Illustrator 2020 v24.0 – 24.1.3

  • Adobe InCopy 2020 v15.0 – 15.0.3

  • Adobe InDesign 2020 v15.0 – 15.0.3

  • Adobe Lightroom Classic v9.0 – 9.2.1

  • Adobe Media Encoder 2020 v14.0 – 14.2

  • Adobe Photoshop 2020 v21.0 – 21.1.3

  • Adobe Prelude 2020 v9.0

  • Adobe Premiere Pro 2020 v14.0 – 14.2

  • Adobe Premiere Rush v1.2.12 – 1.5.12

  • Adobe XD v24.0 – 29.2.32

  • Adobe Photoshop Elements 2020 – 2020.1(内部版本20200120.m.139570)

  • Adobe Premiere Elements 2020 – 2020.1


  兼容性: 

  macOS 10.11或更高版本的64


  相关应用
  推荐:如何高速下载百度云